കരീം മാഷ്‌

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation Accountant
Location Umm al Quwain, U.A.Q, United Arab Emirates
Links Wishlist
Introduction പ്രവാസകാലം പ്രസന്നമാക്കാന്‍ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസി വരക്കുന്നതും,കുറിക്കുന്നതും പെറുക്കിവെക്കാനൊരിടം. അത്രമാത്രം.
Interests Drawing, Painting, Photography, Video graph y, Reading & writing
Favorite Movies Anything which will not make me yawn
Favorite Music Any thing which take me to sleep
Favorite Books Any thing which wake me to think