കാവലാന്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location തൃശ്ശൂര്‍, കേരളം, United Arab Emirates
Introduction ഒന്നുമില്ലായ്മയുടെ എല്ലാമുള്ളവന്‍.