சாய்ரோஸ்

My blogs

About me

Industry Engineering
Location மதராசப்பட்டிணம், தமிழ்நாடு, India
Introduction இருப்பவர்களெல்லாம் தோழர்களுமல்ல... இல்லாமை எல்லாமே தனிமையுமல்ல... மரணங்கள் எல்லாமே இழப்புமல்ல...
Interests "இனியொரு விதி செய்வோம்"
Favorite Movies அன்பே சிவம், சத்யா, Stalin, Stepmom, ஹே ராம், வறுமையின் நிறம் சிவப்பு, .....
Favorite Music Anything which touches the heart...
Favorite Books Anything which touches the mind...