തൂലിക നാമം ....ഷാഹിന വടകര

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Student
Location വടകര, കേരളം, India
Introduction ഞാന്‍ ഷാഹിന വടകര ... ബഹറിന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി
Favorite Movies എല്ലാം ഇഷ്ട്ടം ....
Favorite Music എല്ലാം ഇഷ്ട്ടം .... മലയാളം കൂടുതല്‍ ഇഷ്ട്ടം ...