සිඟිති

My blogs

Blogs I follow

About me

Location කෑගල්ල , ශ්‍රී ලංකාව
Introduction මේක තමයි අපේ නෑදෑ පරපුරම මට කියන්නෙ. මගේ අළුත් නෑදෑයොත් මට මෙහෙම කථා කරාවි :)