நவீனன்

My blogs

About me

Location வேலூர் (எ) வெயிலூர், தமிழ் நாடு, India
Introduction மென் பொருள் ஆராய்ச்சித் துறையில் ’தன்பொருள்’ தொலைத்துக் கொண்டிருப்பவர்களில் அடியேனும் ஒருவன்