சி.ரமேஷ்

My blogs

About me

Introduction படைப்பிலக்கிய விமர்சகர். மறுபாதி- கவிதை இதழின் துணையாசிரியர். கவிதைகளும் எழுதிவருகின்றார்.