විජයබාහු

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Government
Occupation Engineer
Location Rathmalana, Sri Lanka
Introduction ගමේ ඉපදුන ගමේ ඉස්කෝලෙට ගිය අන්තිමට කොලඹ විස්ස විජ්ජාලෙකට ගිය ගොඩයෙක්. දැන් දෙයියනේ කියලා යන්තම් කාලා ඇඳල ඉන්න තරමට job කට්ටක් කරනවා..