Quốc Tế DCI

My blogs

About me

Industry Environment
Location Thanh Phố Vinh, Vietnam
Introduction Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển và Xây Dựng Quốc Tế DCI là công ty đa ngành nghề. Xử lý môi trường - cung cấp thiết bị y tế - xây dựng - thiết bị điện - thiết bị công nghệ thông tin