මංඡුල

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location බ්රැටි, ෙලබනන්, Sri Lanka
Introduction ෙස්වනැල්ල උවද තමන් සමග සිටින්ෙන අෙලාකය තිෙබන තාක්කල් පමනි.....
Interests සිංදු .චිත්රපට .නවකතා. මිතුරැ අසුර
Favorite Movies කැලැහද
Favorite Music මහෙමඋනා උයෙන් සමාධි බුදු පිලිෙම
Favorite Books මහල්ලා සහ මුහුද

ඡිවිතය සුන්දරද