സജിത ചുള്ളിമടയിൽ

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location Chittur, Palakkad, Palakkad,Kerala, India
Introduction ചില വിരസതകൾ ഇഴനെയ്ത വാക്കിൻറെ വിതുമ്പലുകൾ..
Interests എഴുത്ത്, വായന